• พื้นที่โดยรวมของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 38,117.81 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 9,542.59 ตารางเมตร คิดเป็น 25.03% ต่อพื้นที่ทั้งหมด (ข้อมูล : มีนาคม 2561)

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คณธรรม ชี้นำสังคม
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่โดดเด่นด้านศาสตร์ทางทะเล และการสร้างนวัตกรรมในระดับอาเซียน
 
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมและร่วมสร้างสังคม อุดมปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง บนฐานของธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง
วัฒนธรรมในองค์กร


S = Spirit แข็งขันอาสา
C = Create สร้างสรรค์พัฒนา
I = Innovate นำมาซึ่งนวัตกรรม
E = Ethic คุณธรรมนำใจ
N = Nimble ฉับไวในหน้าที่
C = Cooperate ประสานสามัคคี
E = Elate มีจิตแจ่มใส
นโยบายคณะวิทยาศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการพัฒนาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการ
6. ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
7. ส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม
8. ให้มีระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสืบทอดการทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม
เป้าหมาย
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตให้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวด ล้อม ตลอดจนเป็นคนดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถก้าวทันวิทยาการสากล
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อ เนื่อง
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เป็นการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมกับสังคมในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างความ เข้มแข็งของประเทศ


การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยบูรพา

รถโดยสารประจำทาง ::
ใช้บริการรถ โดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งหมอชิต หรือเอกมัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รถจะจอดบริเวณตลาดหนองมน มีรถสองแถว (สีแดง) ให้บริการตามเส้นทาง ถ.ลงหาดบางแสน จะผ่านหน้ามหาวิทยาลัย

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
มีรถโดยสารประจำทางบริการ ::
จอดตามป้ายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ค่าโดยสาร 2 บาทตลอดสาย

วินมอเตอร์ไซค์ ::
หน้ามหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง ::
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

 

 
    
       คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

       ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 6 ภาควิชา ได้แก่

       1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
       2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
       3. ภาควิชาเคมี
       4. ภาควิชาชีววิทยา
       5. ภาควิชาฟิสิกส์
       6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่

1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ภาควิชาฟิสิกส์
3. ภาควิชาชีววิทยา
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา
5. ภาควิชาเคมี
6. ภาควิชาวาริชศาสตร์
7. ภาควิชาชีวเคมี
8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
9. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ