วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คณธรรม ชี้นำสังคม
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่โดดเด่นด้านศาสตร์ทางทะเล และการสร้างนวัตกรรมในระดับอาเซียน
 
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมและร่วมสร้างสังคม อุดมปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง บนฐานของธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง
วัฒนธรรมในองค์กร


S = Spirit แข็งขันอาสา
C = Create สร้างสรรค์พัฒนา
I = Innovate นำมาซึ่งนวัตกรรม
E = Ethic คุณธรรมนำใจ
N = Nimble ฉับไวในหน้าที่
C = Cooperate ประสานสามัคคี
E = Elate มีจิตแจ่มใส
นโยบายคณะวิทยาศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการพัฒนาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการ
6. ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
7. ส่งเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม
8. ให้มีระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสืบทอดการทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม
เป้าหมาย
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตให้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวด ล้อม ตลอดจนเป็นคนดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถก้าวทันวิทยาการสากล
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อ เนื่อง
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เป็นการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมกับสังคมในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างความ เข้มแข็งของประเทศ