ประวัติความเป็นมา

    
       คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

       ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 6 ภาควิชา ได้แก่

       1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
       2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
       3. ภาควิชาเคมี
       4. ภาควิชาชีววิทยา
       5. ภาควิชาฟิสิกส์
       6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่

1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ภาควิชาฟิสิกส์
3. ภาควิชาชีววิทยา
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา
5. ภาควิชาเคมี
6. ภาควิชาวาริชศาสตร์
7. ภาควิชาชีวเคมี
8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
9. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ