นิสิตที่ได้รับรางวัล

   
นางสาวปฐมาวดี ศิลาลาย นิสิตปริญญาเอก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง) ได้รับรางวัล The best poster scientific presentation award ในงานวิจัยหัวข้อ "Synthesis of 1-acetyl-10-triazolegenipin analogues from natural genipin and screening of neuroprotective activity" ของการประชุม SCIENTIFIC FRONTIERS IN NATURAL PRODUCT BASED DRUGS วันที่ 6-7 JULY 2017 ที่ NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ เพิ่มเติม
   นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี ได้รับประกาศนียบัตร รางวัล BEST ORAL PRESENTATION จาก รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิต นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพิ่มเติม
     นส.วรรณิศา ชะงัดรัมย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ ยังได้รับรางวัล บทความดีเด่น ในหัวข้อ "โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์เจือไนโตรเจนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง" 
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill