บุคลากรที่ได้รับรางวัล

   
   บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างผลงานทางด้านการวิจัยและวิชาการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับ ๒ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ (จำนวน ๔ บทความ เป็นผู้เขียนหลักทั้งหมด) และอันดับ ๓ ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง (จำนวน ๔ บทความ เป็นผู้เขียนหลัก จำนวน ๓ บทความ และผู้เขียนร่วม จำนวน ๑ บทความ) ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับประกาศนียบัตรส่วนงานที่มีสัดส่วนบทความวิจัย/ บทความทางวิชาการระดับนานาชาติต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ (จำนวน ๕๗ บทความ) โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับมอบจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ภปร ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มเติม
   รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ ภาควิชาชีววิทยา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับที่ ๒ และ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มีผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร สูงสุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ภปร. ๙๐๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีต่อคณาจารย์ มา ณ โอกาสนี้ เพิ่มเติม
   ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มเติม
   ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค้นพบ "กุ้งเต้น" ชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ "กุ้งเต้นบูรพา (Floresorchestia buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and Pattaratumrong, 2016)" เนื่องจากค้นพบครั้งแรกบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพาและเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยในวาระครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยสำรวจพบครั้งแรกที่บริเวณสระน้ำบริเวณ คณะวิทยาศาสตร์  และพบการกระจายทั่วไปตามสระและแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเก็บข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ เพิ่มเติม
 
   คุณศิวไลซ์ คนฉลาด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ระดับดี ของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในงานประชุมระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๘ วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
   ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น "ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น" จากผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนีย (Frullania) ในประเทศไทย" ได้เข้ารับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP Congress IV) เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติม
   ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๘ ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพิ่มเติม
   ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี  ได้รับรางวัล Excellence Poster Presentation Award จากผลงานวิจัยเรื่อง "Antimutagenic and anti-oxidized LDL properties of Pluchea indica tea" ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
   รศ.ดร.กล่าวขวัญ  ศรีสุข  สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา"  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นบุคคลที่ดีในการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘    โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม
   ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  เพิ่มเติม
   สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วม กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) สังกัดสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยไทยและถวายรายชื่อเพื่อขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกในครั้งนี้   เพิ่มเติม
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill