บุคลากรที่ได้รับรางวัล

   
   ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น” จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนีย (Frullania) ในประเทศไทย” ได้เข้ารับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP Congress IV) เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติม
   ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๘ ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพิ่มเติม
   ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี  ได้รับรางวัล Excellence Poster Presentation Award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Antimutagenic and anti-oxidized LDL properties of Pluchea indica tea” ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
   รศ.ดร.กล่าวขวัญ  ศรีสุข  สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา"  ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นบุคคลที่ดีในการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  เมื่อวันเสาร์ที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2558    โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม
   ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เพิ่มเติม
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill