สาขาวิชาฟิสิกส์
Major in Physics

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์  โครงสร้างหลักสูตรของวิชาเฉพาะด้านกับวิชาเอก หมวดวิชาเลือกเสรี  ความหมายของเลขรหัสวิชา

1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   ภาควิชาฟิสิกส์ (Department of Physics)

2.  วัตถุประสงค์
    2.1  เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาฟิสิกส์
    2.2  เพื่อให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูง
    2.3  เพื่อเรียนวิชาที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการทางด้าน อุตสาหกรรมในประเทศ
    2.4  เพื่อนำความรู้ในวิชาฟิสิกส์ไปใช้แก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม

3.  โครงสร้างหลักสูตรของวิชาเฉพาะด้านกับวิชาเอก และรายวิชา
   กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต
  - วิชาเฉพาะด้าน           10  หน่วยกิต
  - วิชาเอก             67  หน่วยกิต
   1. วิชาเอกบังคับ          43  หน่วยกิต
   2. วิชาเอกบังคับ          24  หน่วยกิต
   รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
   วิชาเฉพาะด้าน  รวม   10  หน่วยกิต
  308204 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2      1(0-3-0)
     Introductory Physics Laboratory II
  302216 แคลคูลัส 3         4(4-0-8)
     Calculus III
  302261 คณิตศาสตร์ประยุกต์       2(2-0-4)
     Mathematics Applications
  310326 การโปรแกรมภาษาซี        3(2-2-5)
     C Programming

วิชาเอกบังคับ  รวม   43  หน่วยกิต
  308205 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์       3(3-0-6)
     Mathematical Physics
  308206 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์      2(2-0-4)
     Scientific Methods in Physics
  308211 กลศาสตร์ 1        3(3-0-6)
     Mechanics I
  308221 อุณหพลศาสตร์        3(3-0-6)
     Thermodynamics
  308231 ทัศนศาสตร์         3(3-0-6)
     Optics
  308241 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก        3(3-0-6)
     Electricity and Magnetism
  308342 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น      3(3-0-6)
     Introduction to Electromagnetic Theory
  308351 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1        3(3-0-6)
     Nuclear Physics I
  308362 กลศาสตร์ควอนตัม 1       3(3-0-6)
     Quantum Mechanics I
  308363 กลศาสตร์ควอนตัม 2       3(3-0-6)
     Quantum Mechanics II
  308371 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น       3(3-0-6)
     Elementary Electronics
  308372 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     1(0-3-0)
     Elementary Electronics Laboratory
  308391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1       2(0-6-0)
     Physics Laboratory I
  308441 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1       3(3-0-6)
     Solid State Physics I
  308492 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2       2(0-6-0)
     Physics Laboratory II
  308494 สัมมนา         1(0-2-1)
     Seminar
  308495 โครงงานฟิสิกส์        2(2-0-4)
     Physics Projects
   วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต  ดังนี้
  ก. ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
  308312 กลศาสตร์ 2        3(3-0-6)
     Mechanics II
  308313 กลศาสตร์ของไหล        3(3-0-6)
     Fluid Mechanics
  308343 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน      3(3-0-6)
     Basic Electrical Circuit Analysis
  308373 อิเล็กทรอนิกส์ 1        3(3-0-6)
     Electronics I
  308374 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1      1(0-3-0)
     Electronics Laboratory I
  308414 ดาราฟิสิกส์เบื้องต้น       3(3-0-6)
     Introduction to Astrophysics
  308415 ดาราศาสตร์ทรงกลม       3(3-0-6)
     Spherical Astronomy
  308416 กลศาสตร์ท้องฟ้าเบื้องต้น       3(3-0-6)
     Introduction to Celestial Mechanics
  308422 อุณหพลศาสตร์ประยุกต์       3(3-0-6)
     Applied Thermodynamics
  308423 ฟิสิกส์เชิงสถิติ        3(3-0-6)
     Statistical Physics
  308432 ทัศนศาสตร์ประยุกต์       3(3-0-6)
     Applied Optics
  308433 ฟิสิกส์เลเซอร์เบื้องต้น       3(3-0-6)
     Introduction to Laser Physics
  308434 สวนศาสตร์และการประยุกต์      3(3-0-6)
     Acoustics and Applications
  308442 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2       3(3-0-6)
     Solid State Physics II
  308443 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น      3(3-0-6)
     Introduction to Semiconductor Physics
  308444 ฟิสิกส์ไมโครเวฟเบื้องต้น       3(3-0-6)
     Introduction to Physics of Microwave
  308445 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์       3(3-0-6)
     X-ray Crystallography
  308446 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล     3(3-0-6)
     Atomic and Molecular Spectra
  308452 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 2        3(3-0-6)
     Nuclear Physics II
  308453 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน       3(3-0-6)
     Elementary Particle Physics
  308454 ฟิสิกส์กัมมันตภาพรังสี       3(3-0-6)
     Radiological Physics
  308464 กลศาสตร์ควอนตัม 3       3(3-0-6)
     Quantum Mechanics III
  308471 อิเล็กทรอนิกส์ 2        3(3-0-6)
     Electronics II
  308472 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2      1(0-3-0)
     Electronics Laboratory II
  308483 ฟิสิกส์บรรยากาศ        3(3-0-6)
     Atmospheric Physics
  ข. ให้เลือกเรียนเพิ่มจากข้อ ก.  ให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
     จากรายวิชาต่อไปนี้
  308281  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4)
     Energy and Environment
  308381 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น      3(3-0-6)
     Introduction to Environmental Sciences
  308382 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)
     Environmental Physics
  308383 มลพิษทางอากาศเบื้องต้น       3(3-0-6)
     Introduction to Air Pollution
  308384 การรับรู้ทางไกลเบื้องต้น       3(3-0-6)
     Introduction to Remote Sensing
  308385 การวัดและเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4)
     Environmental Measurement and Instrumentation
  308386 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อม   1(0-3-0)
     Environmental Measurement and Instrumentation Laboratory
  308387 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6)
     Physics in Everyday Life
  308388 ปฏิบัติการพลังงานและสิ่งแวดล้อม     1(0-3-0)
     Energy and Environment Laboratory
  308407 ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น      3(3-0-6)
     Introduction to Computational Physics
  308408 การจำลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)
     Computer Simulations of Physical Phenomena
  308424 เทคโนโลยีสุญญากาศ       3(3-0-6)
     Vacuum Technology
  308435 มลพิษทางเสียงในสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
     Environmental Noise Pollution
  308447 เทคโนโลยีฟิล์มบาง       3(3-0-6)
     Thin Film Technology
  308448 ฟิสิกส์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์      3(3-0-6)
     Physics of Solar Cell System
  308455 ฟิสิกส์สุขภาพ        3(3-0-6)
     Health Physics
  308473 คอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
     Computer for Physics I
  308474 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 1     1(0-3-0)
     Computer for Physics Laboratory I
  308475 คอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
     Computer for Physics II
  308476 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 2     1(0-3-0)
     Computer for Physics Laboratory II
  308477 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับฟิสิกส์     3(3-0-6)
     Computer-Assisted Instruction for Physics
  308481 การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ     3(3-0-6)
     Pollution Detection and Control
  308482 ชีวฟิสิกส์          3(3-0-6)
     Biophysics
  308484 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น       3(3-0-6)
     Introduction to Geophysics
  308485 พลังงานแสงอาทิตย์        3(3-0-6)
     Solar Energy
  308486 การวัดและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์     3(3-0-6)
     Scientific Measurement and Instrumentation
  308487 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์   1(0-3-0)
     Scientific Measurement and Instrumentation Laboratory
  308488 เทคโนโลยีพลังงาน       3(3-0-6)
     Energy Technology
  308489 เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน      3(3-0-6)
     Energy Conservation Technology
  310231 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี    3(2-2-5)
     Computer Organization and Assembly Language
  310332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
     Computer Architecture
  310333 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์    3(2-2-5)
     Microcomputer and Microprocessors
  310435 ไมโครคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส      3(2-2-5)
     Microcomputer Interfacing

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต
   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ อย่างน้อยอีก  3  หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
    ที่ไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หรือเลือกเรียนจากสถาบัน
    อุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

5.  ความหมายของเลขรหัสวิชา
   เลขรหัส 308 หมายถึง  สาขาวิชาฟิสิกส์
   เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน
   เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง    กลุ่มวิชา  ดังนี้
      เลข 0 หมายถึง    พื้นฐาน
      เลข 1 หมายถึง    กลศาสตร์ และดาราศาสตร์
      เลข 2 หมายถึง    อุณหพลศาสตร์ และฟิสิกส์เชิงสถิติ
      เลข 3 หมายถึง    ทัศนศาสตร์ และสวนศาสตร์
      เลข 4 หมายถึง    ไฟฟ้าและแม่เหล็ก และฟิสิกส์ของของแข็ง
      เลข 5 หมายถึง    นิวเคลียร์ฟิสิกส์
      เลข 6 หมายถึง    ฟิสิกส์ยุคใหม่ และกลศาสตร์ควอนตัม
      เลข 7 หมายถึง    อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์
      เลข 8 หมายถึง    อื่น ๆ
      เลข 9 หมายถึง    ปฏิบัติการ  สัมมนา และโครงงาน
   เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง    ลำดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5