เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๔๒
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๔๑
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๔๐
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๒๕๓๕
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๒๓

เพื่อการแสดงผลภาษาไทยที่ถูกต้อง ควรใช้ Variable font JasmineUPC size 16
Back to Home Page

มหาราชินยาศิรวาท
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๑

กาพย์ยานี ๑๑
สิบสองสิงหาคม
เฉลิมพระชนม์ไท้
ดาลทางดำรงชีพ
เจิมสุขสู่นิกร
เรียงถ้อยร้อยลำนำ
ถวายพรพระพันปี
ทั้งมิ่งแลทั้งขวัญ
ขอพระรัตนตรัย

.
ขอทิพ์พรมพระพรชัย
ธ ผู้เทียบเปรียบมารดร
เป็นประทีปวิถีจร
ร้อนลำเค็ญกลับเย็นดี
มาลัยคำขึ้นชลี
ราชีนีศรีแม่ไทย
ทุกสิ่งสรรพ์ประเสริฐไซร้
บีนดาลให้ทรงสบเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
(นางศรีจรุง บุญเจือ ประพันธ์)

Go Top
Back to Home Page


มหาราชินยาศิรวาท
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๐

สิบสองสิงหมาสซร้อง
สมเด็จพระราชินี
ทศนัขประนมชลี
อาราธน์ไตรรัตน์ได้
ราษฎรอยู่สุขด้วย
ปกแผ่สู่ประชา
เฉกไทรใหญ่สาขา
คงมั่นฉันแม่เอื้อ
คืนวันผันผ่านพัน
พระสถิตแทบหทัย
เทิดพระจริยามัย
วาระเฉลิม ฯ แล้
สดุดี
นาทไท้
ชุมร่วม
สฤษฎิ์พร้อมพิธพร
พระบุญมา
ชาติเชื้อ
คลุมแผ่
โอบป้องผองภยัน
เพียงใด
เที่ยงแท้
มวลมั่ง มงคลรา
แซ่ซั้นทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครูอาสา ฯ ภาคฤดูร้อนวัดวชิรธรรมปทีป ๒๕๔๐
(นางศรีจรุง บุญเจือ ประพันธ์)Go Top
Back to Home Page
มหาราชินยาศิรวาท
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
เพียงเทพมารดา
นำปวงประดาชน
เพียบพร้อมพินิจนัย
ทนยากลำบากบร
ขอเพียงพสกอิ่ม
ย่อมพาพระทรงหาย
ตราบฟ้าและดินดับ
ขอค้อมประณมคม
ขอทรงเกษมสันติ์
หกสิบพระพรรษา

.
จุติมาอำนวยผล
ประลุสุขสถาพร
หฤทัย ธ อาทร
บริรักษ์ลำเค็ญคลาย
และยะยิ้มยะแย้มพราย
อุระร้อนระทมตรม
ธ ประทับสถิตรมย์
อธิคุณและบุญญา
พละพรรณทวีมา
ศิริเลิศประเสริฐเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
(นางศรีจรุง บุญเจือ ประพันธ์)

Go Top
Back to Home Page


มหาราชินยาศิรวาท
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๓
วสันตดิลกฉันท์ ๑๔
อัมพรพะพราวก็เพราะพระจันทร์
ทวยราษฏร์สราญหทยะปรีดิ์
โอกาสเฉลิมพระชนมา
ไป่เทียบพระการุญะประเทือง
วอนวากย์กวีวิธชาติ
ชุมบทประพันธ์พจนะสุนทร์
เปรียบดังประเลงดุริยศัพท์
สังคีตสวรรค์ดุจะประสม
กลิ่นมวลกมุทบุษะปะงาม
หอมแห่งพระธรรมจริยา
ขอองค์พระมิ่งนวมะราช
สบสุจเกษมประดุจะได้

.
นิรมล ณ ราตรี
ก็เพราะมีพระแม่เมือง
วรณาก็เปล่าเปลือง
ประณิธานทวีคุณ
จิรปราชญ์ ณ ปางบุรพ์
วิยะเทวะปรารมภ์
สะระขับนิยมชม
สุรเสียงประสานมา
คตะตามพระพายพา
สิขจรขจายไกล
สิรินาถประชาไทย
ทิพะพรนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำรายการ "วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน"
(นางศรีจรุง บุญเจือ ประพันธ์)

Go Top
Back to Home Pageเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

เนื่องในวโรกาสวันมิ่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ด้วยที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความสนพระทัยและห่วงใย ในทุกข์สุขของราษฎรเป็นอย่างยิ่ง มิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบากใด ๆ ทรงมีพระทัยมุ่งมั่น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร พระปรีชาสามารถ ในการดำเนินงานหลาย ๆ ด้าน ดังเช่น พระราชการรียกิจด้านศิลปาชีพ ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนามัยและสังคมสงเคราะห์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการส่งเสริมการเกษตร เป็นอาทิ ล้วนเป็นพระราชกรณียกิจ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ทรงช่วยให้ราษฎร สามารถช่วยเหลือตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดควารักท้องถิ่น ซาบซึ้งหวงแหนวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี และความมั่นคงของชาติสืบไป พระราชกรณียกิจทั้งปวง ล้วนเกิดจากสายพระเนตรที่กว้างไกล ประกอบกับพระราชวิริยะอุตสาหะ และน้ำพระทัย ที่เปี่ยมไปด้วยความเอื้ออาทร ต่อพสกนิกร พระเกียรติคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นที่ซาบซึ้งของประชาชนชาวไทย กับทั้งเป็นที่รับรู้และชื่นชม ของประชาชนในนานาประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคล

ด้วยเดชะอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ตลอดทั้งอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ นิราศจากผองภัย นิโรคันตรายทั้งปวง มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษฎ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา จงสถิตสถาพรปกเกศคุ้มเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าปวงประชาชาวไทย ตลอดนิรันดร์กาล
คือสิริรัชเก้า
คือพระแม่มิ่งไทย
คือนาถปัดปวงภัย
ทรงพระเจริญยิ่งฟ้า
กิติ์ไกล
ทั่วหล้า
พาสุข
เฟื่องด้วยบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีจรุง บุญเจือ ประพันธ์

Go Top
Back to Home Page