ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
โทร 0 3810 3112 โทรสาร 038 393 494
Department of Chemistry, Faculty of Science, Burapha University,
Bangsaen, Chonburi 20131 Tel 03810 3112 Fax 038 393 494

31 มกราคม 2551
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน
งานวิจัย
งานตีพิมพ์


ตำรา/หนังสือการประชุมวิชาการ
นายสมศักดิ์ ศิริไชย (MR. SOMSAK SIRICHAI)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ASSISTANT PROFESSOR)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 20131
0 3810 3114
0 3839 3494
ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหน่ง:

ติดต่อ:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (พ.ศ. 2535)
วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2538)
Ph.D. (Analytical Chemistry) University of London, England  (2001)
Diploma of the Imperial College (DIC), London, England  (2001)


2538-2539       อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2544-2546       อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2547 - ปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Laboratory-on-a-Chip
Capillary Electrophoresis
High-performance Liquid Chromatography


1. N. Rodruangtum, S. Sirichai, K. Thipyapong, Burapha Science Journal 2007, 1 15.
2. S. Sirichai and P. Poonsawat, Burapha Science Journal 2004, 1-2, 58.
3. S. Sirichai and C. Hasajitto, Analytical Sciences 2004, 20, 1741.
4. S. Sirichai and A.J. de Mello, Electrophoresis 2001, 22, 348.
5. S. Sirichai and A.J. de Mello, Analyst 2000, 125, 133.


สมศักดิ์ ศิริไชย, อัญชุลี สุกแสงปัญญา และ นิศากร ทองก้อน  เคมี 2 พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท เจเอสที พับลิชชิ่ง จำกัด, 2550.


S. Sirichai, Miniaturied Total Chemical Analysis Systems: m-TAS, PERCH Congress IV, 2005, AC-L3, Jomtien Palm Beach, Pattaya, Chonburi [Oral presentation]

S. Sirichai, Analysis of Thiamine and Riboflavin by Capillary Electrophoresis Chip, presented at STT30 - 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Thailand, October 19-21, 2004. 
[Oral presentation]

P. Watanarat and S Sirichai, Analysis of Certain Compounds in Noni Drink by Capillary Electrophoresis, presented at STT29 - 29th Congress on Science and Technology of Thailand, SC-21P, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kean University, Thailand, October 20-22, 2003. [Poster presentation]

S. Sirichai and A.J. de Mello, Capillary Electrophoresis on a Microchip, presented at STT27 - 27th Congress on Science and Technology of Thailand, Hat Yai, Thailand, October 16-18, 2001.   [Oral presentation]

S. Sirichai and A.J. deMello, A capillary electrophoresis microchip for the analysis of photographic developer solutions using indirect fluorescence detection, presented at HPLC2000 - 24th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Seattle, Washington, USA, June 21-30, 2000. [Poster presentation]