ตัวดำเนินการลอจิก และเงื่อนไข

การใช้  and, or, if, else, for, and while

    ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้ตัวดำเนินการ (operators) และการใช้สเตทเม้นท์เงื่อนไข if/else  ในขั้นแรก เราจะกล่าวถึงตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (mathematical operators) ซึ่งมีดังนี้

+    บวก
-    ลบ
*    คูณ
/    หาร
%    เศษ (modulus) หรือส่วนที่เหลือหลังจากการหาร

นอกจากนั้นยังมีตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (comparison operators) ดังต่อไปนี้

>    มากกว่า
<    น้อยกว่า
>=   มากกว่าหรือเท่ากับ
<=   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
==    เท่ากับ (จำไว้ว่าเครื่องหมาเท่ากับอันเดียว "=" จะใช้สำหรับการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ส่วนการเปรียบ เทียบการเท่ากันของค่า 2 ค่าให้ใช้ "==" )
!=    ไม่เท่ากับ

ส่วนตัวดำเนินการลอจิก ซึ่งประกอบด้วย

&&    AND
||    OR
!     NOT

    ซึ่งตัวดำเนินการต่าง ๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยจาวาสคริปท์โดย เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสเตทเม้นท์เงื่อนไข ซึ่งมีรูปแบบการใช้ดังนี้

    if ( สเตทเม้นท์เงื่อนไขในการทดสอบ)  {
    ..... จาวาสคริปท์สเตทเม้นท์.....
    }
    else  {
    .....จาวาสคริปท์สเตทเม้นท์.....
    }

สเตทเม้นท์ดังกล่าวใช้เมื่อต้องการทดสอบค่าหรือตัวแปร โดยมีหลักการคือถ้าเงื่อนไขในวงเล็บ ( ) เป็นจริง ก็ให้ดำเนินการตาทคำสั่งหรือสเตทเม้นท์ที่อยู่ในเครื่องหมายปีกกาที่ตามมา ถ้าเป็นเท็จคำสั่งหรือสเตทเม้นท์ ที่อยู่ในปีกกาที่ตามหลัง else จะถูกเอกซีคิวท์ (execute) ตัวอย่างเช่น

    var number=3;
    var mymoney=0;
    if (number > 2)  {
    mymoney=100;
    }
    else
    {
    mymoney= -100;
    }

โค้ดข้างบนเป็นตัวกำหนดค่าของตัวแปร mymoney โดยค่าของตัวแปร mymoney จะขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปร number โดยถ้าตัวแปร number มีค่ามากกว่า 2 ดังนั้นค่าของตัวแปร mymoney จะเปลี่ยนไปเป็น 100 แต่ถ้าตัวแปร number มีค่าน้อยกว่า 2 ดังนั้น ค่าของตัวแปร mymoney จะเป็น -100

    คราวนี้ สมมติว่าคุณต้องการที่จะทำงานบางอย่างเป็นจำนวนครั้งที่ต้องการคุณสามารถใช้การวนรอบ
(loop) เช่น for loop หรือ while loop เพื่อทำงานซ้ำ ๆ เราจะอธิบายถึง for loop ก่อน ซึ่งมีรูปแบบในการใช้ งานดังนี้

    for ( เงื่อนไข1; เงื่อนไข2; คำสั่ง )  {
    ..... จาวาสคริปท์สเตทเม้นท์ ......
    }

    ตัวอย่างต่อไปนี้จะทำให้คุณเข้าใจการทำงานของมันได้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ ลูปจะเริ่มทำงานด้วยเงื่อนไขที่ 1 และสิ้นสุดการวนรอบเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ 2 แล้ว แต่ละครั้งของการวนรอบก็จะทำตามคำสั่งที่กำหนด นั่นคือ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนค่าของตัวแปร 10 ครั้ง จะทำได้ดังนี้

    var count=1;
    var mymoney=0;
    for (count=1; count<11; count++)  {
    mymoney=mymoney+100;
    }

ลูปเริ่มที่ค่า count=1และสเตทเม้นท์ mymoney=mymoney+100 จะถูกเอกซีคิวท์เป็นครั้งแรกต่อมาจะ ทำตามคำสั่ง count++ ซึ่งทำให้ค่าตัวแปร count มีค่าเป็น 2 ซึ่งก็จะมีการทดสอบว่าค่า count ยังน้อยกว่า 11 (เงื่อนไข 2) และเนื่องจาก count มีค่าเป็น 2 ซึ่งยังน้อยกว่า 11 ทำให้เกิดการเอกซีคิวท์สเตทเม้นท์ mymoney=mymoney+100 อีกครั้ง และค่า count จะเพิ่มเป็น 3 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง count มีค่าเป็น 11 ซึ่ง 11 จะไม่น้อยกว่า 11 อีกแล้ว ดังนั้น ลูปจะสิ้นสุดการทำงาน ทำให้ค่าตัวแปร mymoney เพิ่มจาก 0 เป็น 1,000 อย่างรวดเร็ว

    การวนรอบแบบที่ 2 คือการใช้ while loop ซึ่งมีหลักการทำงานดังนี้

    var count=1;
    var mymoney=0;
    while (count<11)  {
    mymoney=mymoney+100;
    count=count+1;
    }

    ตัวอย่างข้างบนจะทำงานเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ผ่านมา โดย while loop จะทำงานโดยมีการทดสอบว่า ค่า count ยังคงน้อยกว่า 11 หรือไม่ ถ้าใช่ลูปก็จะวนรอบการทำงานต่อไป ถ้า count มากกว่า 11 แล้ว ลูปก็ จะสิ้นสุดการทำงาน

    ในบทต่อไปเราจะกล่าวถึงการสร้างจาวาสคริปท์พร้อมทท์ (JavaScript Prompts) ซึ่งหากคุณทำความเข้า ใจกับบทนี้อย่างดีแล้ว คลิกที่นี่


Previous | Next