จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ติดต่อสอบถาม : 0-3810-3009 (ฝ่ายเลขานุการ), 0-3810-3157 (ฝ่ายการประกวด/ การแข่งขัน), 0-3810-3051 (ฝ่ายประกวดโครงงาน)
sciday.buu@gmail.com