วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา