จำหน่ายสินค้า (ปิดรับ 22 ก.ค. 2562)

จำหน่ายสินค้า (ปิดรับ 22 ก.ค. 2562)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..คลิก

1. คุณสมบัติ
    1.1 สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
    1.2 เป็นเจ้าของร้านซึ่งจำหน่ายสินค้าเอง โดยไม่เป็นนายทุนในการจัดหาพื้นที่เช่าให้แก่ผู้อื่น
   
2. ประเภทของพื้นที่เช่า
    2.1 เป็นพื้นที่ขนาด 9 ตารางเมตร (3x3 เมตร) สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ในเต้นท์ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.)
    2.2 อัตราค่าเช่า
          - ราคา 1,800 บาท สำหรับการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 วัตต์
          - ราคา 2,500 บาท สำหรับการใช้ไฟฟ้า 1,000 - 2,500 วัตต์
          กรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินอัตราที่กำหนด ทางคณะวิทยาศาสตร์จะมีการประเมินเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

3. หลักเกณฑ์การพิจารณา
    3.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และชำระค่าเช่าตามที่กำหนดในข้อ 2.2
    3.2 เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีราคาที่เหมาะสม (พิจารณาจากข้อมูลราคาขายและภาพถ่ายประกอบ)
    3.3 ความหลากหลายและความซ้ำซ้อนของชนิดอาหารหรือเครื่องดื่มของผู้สมัครทั้งหมด
    3.4 อัตราการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด
         
4. การสมัครและประกาศผลคัดเลือก
    4.1 กรอกใบสมัครฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายสินค้าและปริมาณของอาหาร รวมทั้งระบุราคาที่จำหน่ายทุกรายการ ส่งใบสมัครได้ที่งานการเงินและพัสดุ (ห้อง SD 511) ชั้น 5 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
    4.2 ชำระเงินในวันที่ยื่นเอกสารสมัคร ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณาจำหน่ายสินค้า ทางคณะวิทยาศาสตร์จะคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน
    4.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ คัดเลือกร้านค้า ถือเป็นที่สิ้นสุด
    4.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจำหน่ายสินค้า ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องงานการเงินและพัสดุ (ห้อง SD 511) ชั้น 5 อาคารสิรินธร 
    4.5 คณะวิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้กำหนดตำแหน่งของร้านค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งร้านค้าก่อนได้รับอนุญาต
  
5. เงื่อนไขการจำหน่ายสินค้า
    5.1 ผู้เช่าต้องสามารถประกอบกิจการด้วยตนเองทุกครั้งที่เปิดให้บริการตามวันและเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งจะต้องแจ้งต่อผู้เช่าให้ทราบ และห้ามผู้เช่าโอนสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
    5.2 ผู้เช่าต้องจำหน่ายสินค้าตามที่มีชนิด คุณภาพ ปริมาณ และราคาที่เสนอไว้ตามใบสมัครฯ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ให้จำหน่ายได้อย่างเคร่งครัด
   
   

Date

08 July 2019

Tags

จำหน่ายสินค้า