ภาพกิจกรรม (๑๘ ส.ค.)
ภาพกิจกรรม (๑๖ ส.ค.)
ภาพกิจกรรม (๑๕ ส.ค.)
ภาพกิจกรรม (๑๔ ส.ค.)

การประกวด/ แข่งขัน