how to Joomla
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [16 ก.พ..2561] 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | ใบสมัคร  [9 ก.พ..2561] 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ | ใบสมัคร  [16 ม.ค.2561]

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ