ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
email : narongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 3172

 

งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3050
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
ชื่อ-สกุล : น.ส.รัชดาภรณ์ อาจพงษ์ (ทราย)
E-mail :
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3010
ตำแหน่ง :

 

 

งานการเงิน
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา ไม้งาม (อ้อย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้างานการคลังและพัสดุ)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์ (นุช)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล : นางอินทิรา เรืองเวช (ต้อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุภารดา นวลจันทร์ (แอน)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3012
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

งานพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นายสงคราม คงเมือง (กบ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 509 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3018
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : น.ส.หัสชา ศรีจินดา (มิน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 509 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3018
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

 

งานนโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล : นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล (แชมป์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3012
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

งานโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ/ งานอาคารสถานที่
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว (เหน่ง)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3810-3180 (ภายใน 7515)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หัวหน้างานอาคารและสถานที่)
ชื่อ-สกุล : นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3064
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ชื่อ-สกุล : นายญาณพัฒน์ อินทร (มอส)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3063
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/ งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ (อ๋อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 513  อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3013
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

งานยานพาหนะ/ ซ่อมบำรุง
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช (ไอติม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชื่อ-สกุล : นายกร ชื่นศิริ (กร)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องช่าง ชั้น 1 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานบริการอัดสำเนา
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย ยอดยิ่ง (ธวัช)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานงานขับรถยนต์
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์ (ท็อป)
Email :
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานงานขับรถยนต์