กรรมการประจำคณะ

กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.พิชัย สนแจ้ง
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ
อาจารย์เสรี ชิโนดม
นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3172
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้
อ.ปริยา ปะบุญเรือง
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3014

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
   

 

กรรมการประจำคณะ (หัวหน้าภาควิชา)
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
ดร.ประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร

 

กรรมการประจำคณะ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
ดร.วิชญา กันบัว