กรรมการบริหารคณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3172
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้
อ.ปริยา ปะบุญเรือง
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3014

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
ผศ.ดร.ธนัสถา รัตนะ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3161

 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3038
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3140
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3089

 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
อ.ปุญญิศา วัฒนะชัย
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3032
หัวหน้าภาควิชาเคมี
รศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3065
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
ดร.ประสาร อินทเจริญ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สามารถ สายอุต
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3137
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3058 ต่อ 22
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3056