หน้าแรก
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.167.5.15

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen620174
Visitors110788
Busiest day2015-07-26
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด81
ผู้ใช้ล่าสุดSupapornk
Arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ขอให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รหัส ๕๘ มารับบัตรนิสิตได้ที่ห้องงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘
20 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา (วท.ม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้จริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘)
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร ๒ ปี) หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา (เหมาจ่าย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
17 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาและหลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา (เหมาจ่าย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓
16 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา/ ไม่เต็มเวลา (เหมาจ่าย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
15 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด/ ปิด ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปฏิทินการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
14 รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
๑.ปฏิทินการรับสมัคร
๒.ระเบียบการรับสมัคร
๓.ใบสมัคร (หน้า ๑ | หน้า ๒ | หน้า ๓)
๔.หนังสือรับรอง

13 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
12 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
11 ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ของนิสิตปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
10 การสนับสนุนทุนสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๗
9 Master and Doctocal Thesis Support Grants for International Postgraduate Students in Fiscal Year 2015
8 การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
7 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
6 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
5 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 4 แบบมาตรฐานสัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ
3 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสรประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี
2 ข้อควรระวัง หากส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open Access
1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย/ ประชุมและเสนอผลงานต่างประเทศ/ ค่าตอบแทนบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
บริการวารสาร/ CD
บทความ
ยาปฏิชีวนะจากผิวกบ!! โดย toongpang
นักวิทยาศาสตร์พบว่า บนผิวกบนั้นสามารถสารฆ่าเชื้อได้หลายชนิด ซึ่งอาจมีการนำไปผลิตยาปฏิชีวนะได้
ถอดรหัสเจาะลึกราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ PRISM กลุ่ม ปตท. คาดการณ์ว่าปี 2013 ราคาน้ำมันจะปรับลดลง เนื่องจากมีปริมาณการผลิตอย่างพอเพียง
“เหลียวหลัง แลหน้า” กระแสพลังงาน รับสถานการณ์ปี 56 กับกูรูพลังงานไทย... “มนูญ ศิริวรรณ”โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ในแวดวงพลังงานคงไม่มีใครไม่รู้จัก คุณมณูณ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน จึงนับเป็นช่วงโอกาสที่เราได้ร่วมพูดคุยในประเด็นพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะบทสังเคราะห์ถึงแนวโน้ม และสถานการณ์พลังงานปี 56
เม่น สลัดขนได้จริงหรือ? โดย toongpang
หลายคงอาจเคยสงสัยว่า เม่น สามารถสลัดขนได้หรือไม่? วันนี้วิชาการมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
เตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู พร้อมเทคนิคดูแลสุขภาพสไตล์อายุรวัฒน์ โดย ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
เนื่องในวันครู จึงขอเตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู แนะเทคนิดดูแลสุขภาพแม่พิมพ์สไตล์อายุรวัฒน์ เพื่อให้คุณครูมีสุขภาพที่ดี
เรื่องตอบกลับอ่านวันที่
งานพิเศษรายได้ดี ทํางานวันเสาร์อาทิตย์ หารายได้พิเศษทำที่บ้าน
โพสต์ล่าสุด by: tang2508
027904/04/2014 15:09
ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
015631/03/2014 08:48
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
017606/03/2014 13:49
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและ-หรือเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
015713/01/2014 11:00
ขอเชิญชวนส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
020904/01/2014 09:56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชุาสัมพันธ์โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
017804/01/2014 09:54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ASEAN-EU Science, Techonlogy and Innovation Days (ASEAN-EU STI Day)"
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
021404/01/2014 09:52
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ Rethink : social development for sustainability in ASEAN Community
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
012527/12/2013 15:32
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งที่ 18
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
016619/12/2013 13:08
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
020119/12/2013 13:05
คำค้นหา
ดาวน์โหลดยอดนิยม
Link -->


ระบบสารสนเทศ

ลิ้งค์หน่วยงาน
สมาชิกที่อยู่กับเรา
US 54.167.x.x
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2015
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30