"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     
ติดต่อ
 

อ.ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-3810-3014
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
นายรัฐกาล จันทรศร
นักวิชาการศึกษา
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-3810-3157
 
น.ส.ศรัณญา ภู่วนิช
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-3810-3170
  - งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
- งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน
 

- ทุนเรียนดี
- ทุน สควค.
- โอลิมปิกวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ
www.
แบบฟอร์ม
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/