"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายวิชาการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมรับฟังและตอบข้อซักถาม

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
  
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/