"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคาร สิรินธร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดทำผลงาน รายละเอียดของผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และงานลักษณะอื่นที่ใช้ในการประกอบขอกำหนดตำแหน่ง ได้รับเกียรติจาก ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมรับฟังและตอบข้อซักถาม


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
   
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/