"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน แนวทางการทำวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ ภาควิชาชีวเคมี บรรยายเรื่อง “การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม” รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา บรรยายเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง” ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี ภาควิชาชีววิทยา บรรยายเรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” และ ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน”

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/