"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๒ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” หัวข้อจัดงานย่อย “นิทรรศการแสงสากล (International year of Light)”  และ “นิทรรศการดินสากล  (International year of Soils)” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้ รับเกียรติจาก รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งปาฐกถาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ” ตลอดจนได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงาน โดย มีผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เส้นทางสู่ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” โดย ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับคณาจารย์ในคณะ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมากที่สุด ได้แก่ ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ใน Impact factor สูงที่สุด ได้แก่ ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี

       มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

       ๑.  เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

       ๒.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

       ๓.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

       ๔.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ๕.  เพื่อ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและมีความ สนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และรู้จักการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

       ๖.  เพื่อให้การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั่วประเทศ

       ซึ่งภายในงานแบ่งกลุ่มกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ดังนี้

       กลุ่มที่ ๑  พิธีถวายพานพุ่มสักการะและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

       กลุ่มที่ ๒  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความ การแสดงทางวิทยาศาสตร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักประดิษฐ์น้อย การปาฐกถาทางวิทยาศาสตร์และการบรรยายพิเศษ การประกวดภาพถ่าย เป็นต้น

       กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นิทรรศการจากภาควิชาต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์ นิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บูรพา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก และ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) หน่วยงานภายนอกจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.๔) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) และการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากร-นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์  

       รายละเอียดต่างๆ และภาพกิจกรรมของการจัดงานได้ที่ http://science.buu.ac.th/sciweek32


[ ภาพกิจกรรม | วันที่ ๑๖ ส.ค. | ๑๗ ส.ค. | ๑๘ ส.ค. ]
 
 
  
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/