"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการค่ายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน ๑๐๒ คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การฟังบรรยายเรื่อง “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดำริฯ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนุกุล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  การบรรยายเรื่อง “ปะการัง/ ป่าชายเลน” วิทยากรโดย นายอศลย์ มีนาภา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การทัศนศึกษาป่าชายเลน  การทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและการปลูกปะการัง การทัศนศึกษาดูวิถีการดำรงชีวิตสัตว์ยามค่ำคืน และทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยา ศาสตร์ รวมถึงตระหนักถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ 


[ ภาพกิจกรรม ]
 
  
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/