"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติทาง วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้

       กิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งรับฟังการบรรยายและแบ่งกลุ่มเข้ากิจกรรมทางวิทยา ศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางทะเล กลุ่มชีววิทยา กลุ่มฟิสิกส์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มเกมส์วิทยาศาสตร์ และการบรรยาย “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดำริฯ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.ดร.อนุกูล ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เดินทางไปสำรวจทวีปแอนตาร์กติกร่วมกับคณะสำรวจของ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CCA) เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ภายใต้โครงการศึกษาขั้วโลกตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 
[ ภาพกิจกรรม   (1)   (2)   (3) ]
 
 
 
   
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/