"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าอาคาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี และเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้มีการสาธิตและปฏิบัติเกี่ยวกับการดับไฟที่เกิดจากแก๊สครัวเรือนด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/