"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

    เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ณ ห้อง SD-105 อาคารสิรินธร โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายฯ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา คุณนิสาชล กาญจนพิชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศสำนักหอสมุด ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหอสมุด และคุณสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุนและประเภททุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ดร.อรรณพ แก้วขาว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/