"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS)

     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 และ CL-624 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS)” ให้กับบุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม เทคโนโลยีทางด้านการตรวจวัด และการประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักระดับ ppb อีกทั้งสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิจัยได้ วิทยากรโดย คุณสุรศักดิ์ มานะรัตนสุวรรณ Principle Product Specialist, Inorganic บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด บรรยาย การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่ระดับ ppb โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงอะตอมของเปลวไฟ และสาธิตการใช้เครื่องมือการดูดกลืนแสงของอะตอม 


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/