"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๙

      ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในรัชกาลที่๙ เป็นประธาน มีนิสิตเข้ารับรางวัล แบ่งตามประเภทดังนี้

        ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาต่างๆ สายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงสาขาวิชา ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ อย่างน้อย ๓ ใน ๔ วิชาเหล่านี้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์ทางทหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น โดยสอบได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ  ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕  และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ น.ส.มาลีวัลย์ กวางแก้ว นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

       ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาต่างๆ และโรงเรียนนายตำรวจ รวมทั้งทหารุทุกเหล่าทัพ ที่ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบได้คะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายภุชงค์ วงษ์คำพระ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ น.ส.อรณิชา ไข่เกษ สาขาวิชาเคมี น.ส.ภิรผยา ฉัฐธนาธร สาขาวิชาจุลชีววิทยา น.ส.อัมพร เขียนสูงเนิน สาขาวิชาชีวเคมี น.ส.อัญยิกา รัตนธรินทร์ สาขาวิชาชีววิทยา นายสุรวัฒน์ จันทร์สุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น.ส.วิภาวี เต็มนุช สาขาวิชาฟิสิกส์ น.ส.ศุภนิดา ว่องกิตติกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ น.ส.สุภัทรชา เผยอำนาจ สาขาวิชาสถิติ

       ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยการสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับ ๑ ของแต่ละหลักสูตรวิชา ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ น.ส.ปิยวรรณ นิลศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา น.ส.ปฐมาวดี ศิลาลาย สาขาวิชาเคมี น.ส.นงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง สาขาวิชาเคมีศึกษา นายกิตติธัช สุวรรณพันธุ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา นางนภวรรณ มัธยานนท์ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ก) นายอารฝัน บากา สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ก) น.ส.ปาจรีย์ แก้วเจริญ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ข) น.ส.รัชดา สุขพันธุ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา น.ส.กรกภรณ์ เกตุศิริ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ น.ส.นิภาวรรณ กลิ่นหอม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/