"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการอบรม “การใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ”

     เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร และห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ให้กับบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เพื่อได้รับความรู้และทราบถึงความสามารถของกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา กล้องฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และวิธีใช้และการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงอย่างถูกวิธี วิทยากรโดยคุณขันติชาติ  ขันกสิกรรม บริษัท สเปซเมด จำกัด บรรยายหลักการและการประยุกต์ใช้งานสำหรับงานด้านชีวภาพและกายภาพ และคุณสมฤดี  อรรถาชิต บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายการใช้งานและถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการและเข้ารับฟังการบรรยาย


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/