"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์”

      หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท บาราไซแอนติฟิค จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์” ให้กับบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท บาราไซแอนติฟิค จำกัด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฏีและปฏิบัติในการนำหลักการตรวจวัดของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/