"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน แนวทางการทำวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม”  รศ.พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง” ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน และแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน” และ ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ บรรยายเรื่อง “จริยธรรมในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และข้อควรคำนึงเกี่ยวกับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย” และได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/