"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๙” กิจกรรมที่ ๑

       เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๙” กิจกรรมที่ ๑ : การรวบรวมข้อมูลและความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการดำเนินงานระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้กับหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร กาบริหารจัดการ และอื่นๆ เพื่อประกอบการสังเคราะห์และวิเคราะห์การดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยากรบรรยายโดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/