"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ดูงาน

     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหา และผลกระทบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวต้อนรับ อาจารย์ปะริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/