"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน”

     เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน” ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยาย “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมรับฟังด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/