"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยกิจกรรมเป็นการบรรยายทางวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ค้นพบ “กุ้งเต้นบูรพา” กุ้งสายพันธุ์ใหม่ของโลก) และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ/ ชีวภาพ อีกทั้งมีฐานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยนำเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/