"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)

      เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO) ให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบแนวทางในการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO) ของหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/