"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๒)

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ห้องประชุม SD 506 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.สุดสายชล หอมทอง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวนำสวดมนต์ และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมาเข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/