"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

บุคลากรเข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

        เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ภปร. ๙๐๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรสูงสุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับมอบ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ ภาควิชาชีววิทยา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ  สูงสุดอันดับที่ ๒ และ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มีผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร สูงสุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

        คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีต่อคณาจารย์ มา ณ โอกาสนี้

(ขอบคุณภาพจากงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา)


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/