"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสา” จังหวัดน่าน

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสา จังหวัดน่าน จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสา” จังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น ๔ ฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อีกทั้งมีฐานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยนำเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/