"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

        คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) จัดพิธีสงฆ์และถวายสังฆทาน ปิ่นโต อาหารแห้ง มี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี บุคลากรและนิสิต ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/