"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

การบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา/ หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla: สำหรับผู้ดูแลระบบ ระยะที่ ๒

        เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402D อาคารสิรินธร ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน งานโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ภาควิชา/ หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla: สำหรับผู้ดูแลระบบ” ระยะที่ ๒ ให้กับบุคลากรของภาควิชาและส่วนงานในคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและความรู้ด้านสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของโปรแกรมและสามารถใช้งานเว็บไซต์ภาควิชา/ หน่วยงาน สำหรับการเป็นผู้ดูแลระบบและเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/