"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

สัมมนา “วิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่งญี่ปุ่น-ไทย”

       เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง A Japan-Thailand Joint Seminar on Marine Environment in the Gulf of Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) <KAKENHI> โดยรูปแบบของการสัมมนาเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Fukui Prefectural University, Nagoya University, Ehime University และจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลระหว่างนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นและไทย และเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านศาสตร์ทางทะเลตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/