"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม SD-105 อาคารสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งเพื่อให้รู้วิธีการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายและอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา คุณรัฐกาล จันทรศร นักวิชาการศึกษา แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุน และประเภททุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและประธานกรรมการประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]


BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/