"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

 

กุ้งเต้นบูรพา


       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค้นพบ "กุ้งเต้น" ชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ "กุ้งเต้นบูรพา (Floresorchestia buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and Pattaratumrong, 2016)" เนื่องจากค้นพบครั้งแรกบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพาและเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยในวาระครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยสำรวจพบครั้งแรกที่บริเวณสระน้ำบริเวณ คณะวิทยาศาสตร์  และพบการกระจายทั่วไปตามสระและแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเก็บข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ


      กุ้งเต้นบูรพา (Floresorchestia buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and Pattaratumrong, 2016)" เป็นกุ้งเต้นบก (land-hopper) ชนิดใหม่ของโลกค้นพบโดย ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร. กรอร วงษ์กำแหง และ ดร. มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นกุ้งเต้นบกชนิดใหม่ของโลกที่รายงานการค้นพบอย่างเป็นทางการในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คู่กับกุ้งเต้นชายฉัตร (Floresorchestia boonyanusithii Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana and Pattaratumrong, 2016) ซึ่งค้นพบที่บึงพุดซา จังหวัดนครราชสีมา จัดเป็นกุ้งเต้นบกในสกุลนี้ลำดับที่ 2 และ 3 ของประเทศไทย  ถัดจากกุ้งเต้นสามร้อยยอด (Floresorchestia samrojyodensis Azman, Wongkamhaeng, and Dumrongrojwattana, 2014) ที่รายงานเป็นชนิดแรกของสกุลนี้ในประเทศไทย เมื่อปี 2014

       กุ้งเต้นชนิดนี้ ตั้งชื่อให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากค้นพบครั้งแรกในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย และเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยบูรพาในวาระที่ครบรอบ 60 ปี ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 61 กุ้งเต้น โดยสำรวจพบครั้งแรกที่บริเวณสระน้ำบริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และพบการกระจายทั่วไปตามสระและแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

       กุ้งเต้นบูรพา มีถิ่นอาศัยตามพื้นดินชายตลิ่งที่ตามบริเวณสระน้ำ หรือคูน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ มีใบไม้แห้งร่วงหล่นปกคลุม พบแพร่กระจายทั่วไปในมหาวิทยาลัย เช่น สระน้ำบริเวณตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สระน้ำและคูน้ำ บริเวณโรงเรียนสาธิต พิบูลย์บำเพ็ญ เป็นต้น ข้อมูลทางด้านชีววิทยาอื่น ๆ เกี่ยวกับกุ้งเต้นบูรพายังไม่ได้ทำการศึกษา แต่จากสภาพถิ่นอาศัยที่พบกุ้งเต้นชนิดนี้ สันนิษฐานได้ว่า กุ้งเต้นชนิดนี้น่าจะกินพืชหรือซากพืชเป็นอาหาร ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการหมุนเวียนสารอาหารในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ยังช่วยเร่งกิจกรรมของแบคทีเรียในการย่อยสลายซากพืชอันจากกิจกรรมการกินอาหารและการขับถ่ายของตัวกุ้งเต้นเอง และตัวกุ้งเต้นเองยังเป็นอาหารที่สำคัญของผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นปลา นก หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกด้วย (Wildish, 1988) เกี่ยวกับการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกุ้งเต้นนั้น ที่ผ่านมาได้มีการนำกุ้งเต้นมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบว่าสัตว์น้ำที่เลี้ยงด้วยกุ้งเต้นมีอัตราการเจริญเติบโตดี (Baeza-Rojano, et al., 2013)  พบว่ากุ้งเต้นหลายชนิดมีโปรตีนอยู่ในช่วงปริมาณ 38-45 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง ซึ่งเหมาะที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปใช้ทำเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ (Baeza-Rojano, et al., 2014) กุ้งเต้นบูรพาก็เช่นกัน ถ้าหากได้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ก็น่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากขึ้นในอนาคต

       การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในบริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ปรับปรุงดัดแปลง (man-made habitats) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่สมบูรณ์ของประเทศ รวมถึงบ่งชี้ให้เห็นว่ายังมีทรัพยากรชีวภาพอีกมากมายที่รอการค้นพบ ซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราสักเท่าใด บางครั้งก็รายรอบอยู่รอบตัวเรา เพียงแต่ว่าจะหาเจอหรือไม่ กุ้งเต้นบูรพาเป็นหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าว ที่แสดงให้เห็นว่า new species ไม่ได้อยู่ไกลตัวเรามากนัก อาจจะรายล้อมอยู่รอบตัวเราก็เป็นได้

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/