"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

ประชุมวิชาการนานาชาติ 4th AWOC/ 13th KJWOC

       ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Asian/13th Korea-Japan Workshop on Ocean Color (4th AWOC/13th KJWOC) ในประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการประชุม AWOC ครั้งที่ ๔ และการประชุม KJWOC ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เป็นภาคี ได้แก่ The Institute for Space Earth Environmental Research-Nagoya University (ISEE), Korea Ocean Satellite Center-Korea Institute of Ocean Science & Technology (KOSC), Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology (JAMSTEC), the Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีเผยแพร่ความก้าวหน้าผลงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรสัมผัส (Remote Sensing) เพื่อการศึกษาทางทะเล โดยเน้นไปที่การศึกษาคุณสมบัติเชิงสีของน้ำทะเล ในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ด้านเทคโนโลยีโทรสัมผัส เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวปิดโครงการ

 

(ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ Dr.Joji Ishizaka (ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น) และ Dr.Yu-Hwan Ahn (ในขณะนั้นเป็นนักวิจัยที่ Korea Ocean Research and Development Institute ประเทศเกาหลี) ได้ริเริ่มให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีทางด้าน Ocean Color หรือการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงสีของน้ำทะเล ระหว่างประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้ชื่อการจัดประชุมว่า Korea-Japan Workshop on Ocean Color (KJWOC) โดยทั้งสองประเทศได้เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในแต่ละปี จากนั้นที่ประชุมได้มีมติจะขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง  โดยรวมกลุ่มประเทศในเอเชียและอาเซียนเข้าร่วมการประชุม จึงเกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อว่า Asian Workshop on Ocean Color (AWOC) ในบางครั้งของการประชุม KJWOC นอกจากนี้ยังต้องการให้การประชุมก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยแบบทวิภาคีและระดับนานาชาติ โดยการประชุม AWOC ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับการประชุม KJWOC ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ การประชุม AWOC ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย Cheng Kung ประเทศไต้หวัน เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุม AWOC ครั้งที่ ๓ ตรงกับการประชุม KJWOC ครั้งที่ ๑๒ จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology (JAMSTEC) ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และการประชุมในครั้งนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่ประชุมได้มีมติให้ประเทศไทย โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดประชุม AWOC/KJWOC ในประเทศกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการประชุม AWOC ครั้งที่ ๔ และการประชุม KJWOC ครั้งที่ ๑๓)

[ ภาพกิจกรรม ]BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/