"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     


โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM education ครั้งที่ ๑

       เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM education ครั้งที่ ๑ ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่ทำการสอนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ที่เป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา ดาสา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

[ ภาพกิจกรรม ]

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/