"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการสัมมนา เรื่อง ตัวเร่งทางชีวภาพ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ตัวเร่งทางชีวภาพ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต (Biocatalyst : Past Present and Future) ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ Biocatalyst และนำความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางชีวภาพ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น (นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม ]

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/