"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อและเข้าชมคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา อาชีพหลังจบการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ เข้าให้การต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอน แนะนำสาขาวิชา การบอกเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง และห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 

[ ภาพกิจกรรม ]

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/