"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการตัดสินใจและวางแผนการทำงานหรือการศึกษาต่อในอนาคต และได้รับความรู้การทำงานจากประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ ศิษย์เก่า โดยมีการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพอย่างไร ให้พร้อมสมัครงาน” ได้รับเกียรติจาก ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร “เทคนิคการเสริมบุคลิกภาพการสมัครงาน” โดยวิทยากรจากสถาบัน CHALACHON Academy และการเสวนา “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ ๒๑” โดยวิทยากรจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  อีกทั้งในวันเดียวกันยังได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “พัฒนาบุคลิกภาพนิสิตและการพูดในที่ชุมชน” ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับนิสิตและผู้สนใจได้รับฟัง วิทยากรโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาท

[ ภาพกิจกรรม ]

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/